છોકરી આ 3 ઈશારા જરૂર આપે છે જો તે તમને પસંદ કરે છે

Astrology

મિત્રો, તમને ઘણીવાર થતું હશે કે કોઈ છોકરી તમને પસંદ કરે છે કે નહીં તે કેવી રીતે જાણી શકાય. જો છોકરી આ ત્રણ ઇશારામાંથી કોઈ પણ એક ઈશારો તમને આપે છે તો સમજી જવું કે તે તમને પસંદ કરે છે. સૌથી પહેલો ઈશારો છે પાછું વળીને જોવું. તમે જેને પસંદ કરો છો તે છોકરી જ્યારે તમારી બાજુમાંથી નીકળે અને જો તે પાછું વળીને તમારી સામે જુએ તો સમજજો કે તે તમને પસંદ કરે છે.

ઘણીવાર તે છોકરી જાણી જોઈને તમારી સામે નહીં જુએ તો તમને એવું લાગશે કે તે તમને પસંદ નથી કરતી પરંતુ તમારે બે થી ત્રણ વાર જોઈને નક્કી કરવાનું છે કે તે તમારી સામે પાછું વળીને જુએ છે કે નહીં.

જો છોકરી તમને પસંદ કરતી હશે તો તે તમારા અને તમારી દરેક વાતના વખાણ કર્યા કરશે. કેમકે તમારા કપડાં, તમારો કોઈ જોક્સ, તમારી વાતો વગેરેના તે વખાણ કરશે. ઘણીવાર એવું બની શકે છે કે તે તમારી સામે તમારા વખાણ ન કરે પરંતુ તેની સહેલીઓ સાથે કે અન્ય બીજા કોઈ સામે તમારા વખાણ કરતી હોય તો તે છોકરી તમને અવશ્ય પસંદ કરે છે.

સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત કે જ્યારે પણ તે છોકરી તમારી સામે આવે અને તે પોતાના વાળને સરખા કરવા લાગે કે પોતાનો ચહેરો સાફ કરવા લાગે અથવા દુપટ્ટો સંભાળવા લાગે તો સમજજો કે તે છોકરી તમને ચોક્કસ પસંદ કરે છે. પરંતુ એક વાત ધ્યાન રાખવી કે છોકરીની નજર તમારી સામે હોવી જોઈએ અને તેના ચહેરા પર સ્માઈલ અવશ્ય હોવી જોઈએ. આ ત્રણ સંકેતો દ્વારા તમે ચોક્કસપણે જાણી શકો છો કે છોકરી તમને પસંદ કરે છે કે નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *