ભગવાનના દીવાની વાટ કેવી કરવી જોઈએ? આડી કે ઉભી.

Astrology

મિત્રો, આપણે સૌ નિયમિત સવાર સાંજ આપણાં ઘરના મંદીરમાં અને પૂજા પાઠ વખતે ભગવાનનો દીવો કરીએ છીએ પરંતુ આપણે ઘણીવાર એ જાણતા નથી કે કઈ પૂજામાં, ક્યારે ભગવાનની આડી વાટ કરવી જોઈએ અને ક્યારે ઉભી વાટ કરવી જોઈએ. આપણા શાસ્ત્રો મુજબ જ્યારે આપણે પિતૃઓનો દીવો કરીએ છીએ અને જ્યારે આપણે પાણિયારે દીવો પ્રગટાવી છીએ ત્યારે હંમેશા આડી વાટનો દીવો કરવો જોઈએ. અને આ દીવો તેલનો કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં ઘણા દેવી-દેવતાઓને અલગ-અલગ પ્રકારના દીવા કરવાની વાત કરી છે. આપણા શાસ્ત્રો મુજબ એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને જ ભગવાનનો દીવો કરવો જોઈએ.

આપણે જે નિયમિત ઘરના મંદિરમાં ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ તેમાં ઉભી દિવેટનો દીવો કરવો જોઈએ અને આ દીવો ઘીનો દીવો હોવો જોઈએ. જ્યારે આપણે મહાકાળી માતાની વિશેષ પૂજા કરતા હોઈએ ત્યારે આડી દિવેટનો દીવો પ્રગટાવવામાં આવે છે, અમુક વિશેષ પ્રકારની શનિદેવની પૂજા માં પણ આડી દિવેટનો દીવો પ્રગટાવવામાં આવે છે. અમુક વિશેષ પ્રકારની હનુમાનજીની પૂજામાં પણ આડી દિવેટનો દીવો પ્રગટાવવામાં આવે છે. આ દીવો તેલનો કરવામાં આવે છે. વિશેષ રૂપથી જ્યારે અખંડ દીવો કરવાનો હોય ત્યારે કદી પણ ઉભી દિવેટનો કરવો જોઈએ નહીં અખંડ દિવો હંમેશા આડી વાટનો હોવો જોઈએ.

અખંડ દીવામાં કદી પણ ઉભી દિવેટ થાય નહીં. અખંડ દીવો તેલનો અથવા ઘીનો બંનેમાંથી કોઈ પણ એકનો તમે કરી શકો છો. ઘરના મંદિરમાં જ્યારે આપણે ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણે ઉભી દિવેટનો દીવો કરવો જોઈએ અન્યથા જો દીવો અખંડ રાખવાનો હોય અથવા તેલનો દીવો પ્રગટાવવાનો હોય તો આડી દિવેટનો દીવો જ કરવો જોઈએ. આપણે દિપાવલીના શુભ અવસર ઉપર પણ આડી દિવેટના દીવા જ કરીએ છીએ. આપણા ઇષ્ટદેવ એટલે કે ભગવાન સાથે આપણું જીવન અને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા જોડાયેલી છે અને આપણે જ્યારે ભગવાનની પૂજા કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા પૂર્વક ભગવાનનો દીવો અવશ્ય પ્રગટાવતા હોઈએ છીએ. ભગવાનનો દીવો પ્રગટાવતી વખતે કેટલીક બાબતો આપણે અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *